Tmkvalitetsviner

Biodynamiskt

Text är hämtad från Biodynamiska föreningens hemsida samt Svenska Demeterförbundet

http://www.demeter.nu/

http://www.biodynamisk.se/

Biodynamiskt- Mer än ekologisk odling!

En biodynamisk odlare är samtidigt en ekologisk odlare. Samma krav som ställs för en ekologisk produktion gäller också för en biodynamisk. Den biodynamiska odlingsmetoden eftersträvar att skapa ett sunt jordbruk och hälsosamma produkter. Men biodynamisk odling innehåller så mycket mer. Inte minst hur du som odlare väljer att förhålla dig till din gård.

Biodynamiska odlare skiljer sig från de ekologiska genom sitt synsätt på gården som en individuell enhet. Avgörande för detta är ett resursbevarande kretsloppstänkande där växtodling och djurhållning balanserar varandra för att så långt det är möjligt skapa en självförsörjande gårdsorganism. Endast hela gården kan certifieras (i motsats till en särskild gröda eller yta) och specifika metoder och naturliga preparat används för att främja jordens bördighet, växternas vitalitet och djurens hälsa. Skonsamma förädlingsmetoder och hög kvalitet på råvaror leder till äkta produkter med högt näringsvärde.

Den biodynamiska odlingsmetoden är framförallt ett sätt att gestalta livssammanhangen i lantbruket. Den levande naturens stora mångfald medför ett ansvarsfullt men öppet förhållande till varje enskild situation. Odlarens kunskaper och erfarenheter har stor betydelse för driften av gården. Men också för att skapa förtroende hos konsumenterna för den biodynamiska odlingsmetoden och dess produkter.

Grundläggande för biodynamisk odling är bilden av gården som en organism. De olika delarna av gården skapar en helhet som hänger samman. Det innebär att varje gård är genomtänkt och planerad utifrån dess egna individuella förutsättningar och kvaliteter. Jorden, växter och djur vårdas med respekt för deras egenvärde och natur. Hänsyn till samspelet i naturens cykler och rytmer tas in i odlingsplaneringen. Den biodynamiska metoden skapar förutsättningar för en djupare relation mellan odlaren och det omgivande landskapet, årstidernas föränderlighet och naturens långvariga sammanhang

Genom att så långt som möjligt upprätthålla en självförsörjning på foder, kompost och gödsel, åstadkommer odlaren en effektiv skötsel av gårdens resurser. Detta är speciellt viktig i en tid när fenomen som klimatförändring och kol-bindning påverkas av jordbruket. Forskning har visat att ett kretsloppsbaserat jordbruk är en av de bästa metoderna för att klara många av det moderna jordbrukets utmaningar. I ett sådant ingår en mångsidig växtföljd med klövervall, balans mellan växtodling och djurhållning anpassad till gårdens egen andel av foderproduktion, kompostering och gödselhantering och åtgärder som långsiktigt ökar jordens bördighet.

Preparaten

Biodynamiska preparat

Syftet med de biodynamiska preparaten är att stimulera livsprocesserna i jorden och i växterna. De bidrar till starkare rötter och till en större humusbildning i matjordsskikte

För jordbrukets framtid är det avgörande att främja jordens bördighet och vitalitet. De förutsätter därför användningen av de biodynamiska preparaten som en unik och nödvändig del av den biodynamiska odlingsmetoden. Forskning visar att de biodynamiska preparaten höjer jordens mikroliv, reglerar obalanser i växtodlingen och förbättrar avkastningen och lagringsegenskaperna hos grödorna. Preparaten är omsorgsfullt tillverkade med mineraliska och organiska ämnen i samband med årstidsbundna processer i naturen. Dessa används sedan i jordbruket i form av fältpreparat och kompostpreparat som tillförs gödseln och komposten.

FORSKNING

Internationellt

IBDF i Tyskland leder flera försöksprojekt om de biodynamiska preparatens verkan i jordbruket.

Den 21 år långa DOK-försöket jämför den biodynamiska odlingsmetoden med de ekologiska och konventionella.

Biodynamisk odling är idag etablerad som en av de ledande metoderna för ett hållbart jordbruk. Detta beror inte minst på den ständiga utvecklingen som sker kring den biodynamiska odlingsmetoden, både i praktik och forskning.

Forskningsarbetet påbörjades redan 1930 av Lily Kolisko and Ehrenfried Pfeiffer. Sedan dess har flera forskningsgrupper och projekt pågott och många försöksfält etablerats. Det har bl.a. visat sig att:

  • de biodynamiska preparaten höjer jordens mikroliv, reglerar obalanser i växtodlingen och förbättrar avkastningen och lagringsegenskaperna hos grödorna.
  • ett kretsloppsbaserat jordbruk är en av de bästa metoderna för att klara många av det moderna jordbrukets utmaningar.

Forskning bedrivs i Sverige av Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstituteti bl.a. frågor som den självförsörjande gården som förebild för ett framtida resurshushållande och den omfattande BERAS-projektet för en miljövänligt jordbruk i Östersjöregionen.

Kalendern:

Utan sol inget liv på jorden! Livsprocesser sker alltid rytmiskt och inte tekniskt i samma takt hela tiden. Alla sådana rytmer beror på att jorden är en del av ett planetsystem. Jorden som planet vrider sig kring sin axel och vi får dygnsrytmen som människor, djur och växter är anpassade till. Månen cirklar runt jorden och vi får månadsrytmen, med tolv månader per solår. Jorden vandrar runt solen och vi får våra årstider.Människor har alltid lagt märke till, hur månen inverkat på vattnet. Inte bara som ebb och flod utan också på nederbörden, på fisket och på växternas groning. Det finns sedan gammalt traditioner som till exempel bygger på praktiska erfarenheter av att anpassa sådd till nymåne och neda

Maria Thun, började för mer än 50 år sedan undersöka om det låg någon sanning i detta, som också Rudolf Steiner hade nämnt i Lantbrukskursen (se bakgrund). Hennes arbete har följts av forskare och utvecklas nu vidare av hennes son Matthias Thun. Efter några decennier stod det klart att samband finns mellan månens gång runt jorden i förhållande till stjärnhimlen!

Denna rytm gör att växterna lägger mest kraft på att utveckla rot, blad, blomma eller frukt, beroende på vilken dag jorden bearbetats innan sådd, hackas och luckras under växtperioden. Skördetillfälle påverkar även kvaliteten i grödan efter denna rytm.

En annan rytm för månen är dess stigande och fallande bana på himlavalvet, inte att förväxla med rytmen från nymåne över fullmåne till nedan. Denna stigande och fallande bana påverkar växterna så, att de under stigande bana blir mer saftspända och under fallande bana mindre. Denna insikt används i odlingen. Dalande bana betecknas planteringstid . Då rotar sig plantor bättre och beskärning av fruktträd är lämpligast. Detta känner även många fruktodlare, som inte är biodynamiker till!

Såkalendern är en praktisk hjälpreda för att bäst utnyttja dessa krafter under odlingssäsongen. Att arbeta efter såkalendern ger också struktur åt det löpande arbetet man vet när det passar bäst att ägna sig år rotsakerna och när det är lämpligare att luckra bönorna. För att behålla och bevara bästa kvalitet, vet man när grönsaker och frukt ska skördas och när säd och hö är optimalt att ta.